30
آبان
www
همایش رایگان ویپ
12:00 قبل از ظهر - 12:00 قبل از ظهر
تهران

در این دوره آموزشی شما با ساختار و امکانات یک مرکز تلفن بر پایه استریسک آشنا خواهید شد.